บ้านเดี่ยว

แสดงแบบ ตาราง รายการ
เรียงตาม
แสดง ต่อหน้า
รายการที่พบ: 284
 • 3 ห้องนอน
 • 2 ห้องน้ำ
 • 120 ตารางเมตร
 • 252 ตารางเมตร
ขาย ฿ 4,290,000
 • 2 ห้องนอน
 • 2 ห้องน้ำ
 • 120 ตารางเมตร
 • 300 ตารางเมตร
ขาย ฿ 4,990,000
 • 3 ห้องนอน
 • 3 ห้องน้ำ
 • 180 ตารางเมตร
 • 220.4 ตารางเมตร
ขาย ฿ 5,500,000
เช่าแล้ว
ว่างวันที่ 15-07-2568
บ้านเดี่ยว
ไทย เจ้าของ
พัทยาตะวันออก
 • 3 ห้องนอน
 • 3 ห้องน้ำ
 • 172 ตารางเมตร
 • 120 ตารางเมตร
เช่า ฿ 30,000
 • 3 ห้องนอน
 • 3 ห้องน้ำ
 • 154 ตารางเมตร
 • 456 ตารางเมตร
ขาย ฿ 7,990,000
 • 4 ห้องนอน
 • 3 ห้องน้ำ
 • 150 ตารางเมตร
 • 272 ตารางเมตร
ขาย ฿ 5,590,000
 • 3 ห้องนอน
 • 2 ห้องน้ำ
 • 132.97 ตารางเมตร
 • 246 ตารางเมตร
ขาย ฿ 5,990,000
 • 3 ห้องนอน
 • 3 ห้องน้ำ
 • 180 ตารางเมตร
 • 360 ตารางเมตร
ขาย ฿ 14,500,000
 • 2 ห้องนอน
 • 2 ห้องน้ำ
 • 236 ตารางเมตร
 • 480 ตารางเมตร
ขาย ฿ 6,500,000

บ้านเดี่ยว

A villa, also known as a single house or detached house, is a type of residential building that stands alone on a plot of land and is not attached to any other buildings. Villas typically have their own private gardens or yards and are designed to provide their residents with a sense of privacy and space.

Villas are often seen as a symbol of luxury and exclusivity, as they tend to be larger and more spacious than other types of homes. They may feature multiple levels, including a basement, ground floor, and upper floors, and can include a variety of amenities such as swimming pools, garages, and outdoor living spaces.

Many villas are designed to take advantage of their natural surroundings, such as ocean views, mountain vistas, or wooded landscapes. They may feature large windows or balconies to offer residents the opportunity to enjoy these views from inside their homes.

In some cases, villas may be part of a larger community, such as a gated community or a housing development, which may provide additional amenities such as security, landscaping, and maintenance services.

Overall, villas are popular among those who value privacy, space, and luxury living. They are often sought after by affluent individuals and families who are looking for a high-end residential property that provides a comfortable and luxurious lifestyle.